ZAPRASZAMY DO DŹWIRZYNA

   Regulamin i postanowienia obiektu ,,Pod wydmami” w Dźwirzynie

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin oraz zawarte niżej postanowienia stanowią integralną część umowy rezerwacji zawieranej na okres pobytu w obiekcie ,, Pod wydmami” w Dźwirzynie pomiędzy Klientem, a Ewa i Zdzisławem Jusiak ul. Spacerowa 3a Dźwirzyno, z siedzibą Firmy przy ulicy Spacerowej 3a, 78-131 Dźwirzyno o numerze NIP PL6711027137

§ 2 Regulamin obiektu

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu

2. Opłaty za pobyt należy dokonać w ciągu 24h od momentu zameldowania w recepcji ośrodka ,,Pod wydmami”

3. W momencie rozpoczęcia pobytu, osoby przebywające w domku proszone są o wypełnienie karty meldunkowej

4. Płatność za pobyt, nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

5. Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę wynajmu domku.

6. W dniu wyjazdu należy dokonać rozliczenia za zużyty prąd oraz usługi dodatkowe

7. Cisza nocna na terenie obiektu obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00

8. W obiekcie akceptujemy małe zwierzęta, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu emailowym

9. Ilość osób korzystających z domku nie może być inna niż uzgodniona w umowie rezerwacji.

10. Dzieci są wliczane do obłożenia domku

11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów

12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb

13. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w domkach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia domku jak ich utratę.

14. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

15. Gość powinien zawiadomić właścicieli, bądź osobę znajdującą się w recepcji o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.

16. Domek powinien zostać zwrócony w stanie w jakim został odebrany w dniu przyjazdu

17. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w domkach

18. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.

19. W przypadku, gdy gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

§ 3 Rezerwacja pobytu

1. Dokonanie rezerwacji odbywa się po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem oraz z postanowieniami stanowiącymi integralną część umowy rezerwacji

2. Proces rezerwacji odbywa się wyłącznie w drodze korespondencji elektronicznej i prowadzony jest po przez e-mail : ewa-jusiak@wp.pl

3. W celu zawarcia umowy należy dokonać wpłaty zadatku w kwocie 30 % wartości pobytu zawartej w umowie rezerwacji wysłanej na wskazany adres e-mail przez klienta

4. W sytuacji braku odnotowania zadatku na koncie bankowym w terminie 7 dni, umowa rezerwacji pobytu zostaje anulowana

5. Po odnotowaniu wpłaty zadatku na koncie w terminie 2 dni, e-mailem wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji

6. Wpłata zadatku oznacza akceptacje regulaminu oraz jego postanowień

§ 4 Anulowanie rezerwacji

1. Rezerwacja może zostać anulowana wraz z upływem terminu na wpłacenie zadatku na konto firmowe

2. Zwrot zadatku na poczet rezerwacji jest możliwy jedynie w następujących sytuacjach: zamknięcie polskich granic lądowych i morskich lub wprowadzeniu zakazu poruszania się po terytorium Polski

§ 5 Opłaty dodatkowe

1. Opłata obligatoryjna wynikająca z wynajęcia domku danego typu jest opłata za sprzątanie oraz ozonowanie budynku, która jest płatna w momencie uiszczania opłaty za pobyt w recepcji ośrodka ,,Pod wydmami”. Kwoty za sprzątanie wyglądają następująco domek A-80 zł, domek B-70zł, domek B+ - 80 zł, domek C- 60 zł.

2. Opłatą obligatoryjną uiszczaną przy wymeldowaniu jest opłata za prąd według zużycia energii elektrycznej, gdzie 1 kWh kosztuje 1,3 zł.

3. Opłaty fakultatywne znajdują się na stronie usługodawcy www.domki.dzwirzyno.ta.pl/cennik.php

§6 Pozostałe postanowienia

1. W ciagu 24 godzin od rozpoczęcia pobytu należy uregulować resztę płatności oraz wypełnić kartę meldunkową znajdującą się w domku.

2. Karta meldunkowa powinna być wypełniona zgodnie z jej punktami i zawierać podstawowe dane osób przebywających w budynku

3. Przekazanie oraz oddanie domku dokonywane jest w obecności obsługi obiektu ,,Pod wydmami”

4. Osoby korzystające z usług ośrodka ,,Pod wydmami” zobowiązują się przestrzegać regulaminu obiektu oraz jego postanowień, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych

5. Zauważone usterki należy niezwłocznie zgłaszać personelowi ośrodka ,,Pod wydmami” bądź osobie przebywającej na recepcji

6. Szkody powstałe z winy osób najmujących domek, rozliczane są na miejscu

7. Właściciel ośrodka ,,Pod wydmami” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach

8. Osoby opuszczające domek proszone są o zamykanie okiennic oraz drzwi domku ze względów bezpieczeństwa

9. Pozostawianie otwartego i uruchomionego kominka jest bezwzględnie zabronione

10. Przed wyjściem z budynku należy wygasić ogień w kominku

11. Osoby nie wymienione w karcie meldunkowej, a przebywające po godzinie 22 zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu.

12. Każdorazowa zmiana ilości osób lub ilości samochodów określona w umowie rezerwacji w trakcie pobytu musi być zgłoszona obsłudze ośrodka

13. Parkowanie aut odbywa się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych z uwzględnieniem miejsc dedykowanych do każdego domku

14. W sytuacji zgubienia kluczy do domku przez osoby korzystające z usług ośrodka ,,Pod wydmami” należy zgłosić ten fakt obsłudze oraz uiścić opłatę w wysokości 80 zł.

15. Właściciel oraz obsługa ośrodka ,,Pod wydmami” nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostawie prądu, wody itp..

16. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie obiektu

17. Zakazuje się puszczania ,,lampionów szczęścia” z terenu obiektu

18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wjazdu gokartami

19. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz w postanowieniach stosuje się Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

§7 Dane osobowe

1. Dokonując rezerwacji, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych ośrodka ,,Pod wydmami” zarządzanej przez Firma Delfin Zdzisław Jusiak, z siedzibą przy ulicy Spacerowej 3a 78-131 Dźwirzyno, Numer NIP: 6711027137

2. Dane otrzymane od klienta są przetwarzane jedynie w celu dokonania rezerwacji oraz ułatwienia dokonywania czynności związanych z rezerwacją zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

3. Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania: dostępu do danych, które jej dotyczą; sprostowania danych, które jej dotyczą, usunięcia danych, które jej dotyczą, ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, przeniesienia danych osobowych